หน้าแรก แท็ก เศรษฐศาสตร์จุลภาค

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

เศรษฐศาสตร์ ความหมายที่แท้จริง

เศรษฐศาสตร์ ( economics ) นั้นเป็นคำมาจากภาษกรีก ๒ คำคือ Oikos...