หน้าแรก แท็ก เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ หมายถึง ?

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การกระจาย การบริโภคสินค้าและบริการ หรือเป็นการศึกษากิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษย์ในการเลือกหาแนวทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ หมายถึง  เศรษฐศาสตร์...