หน้าแรก แท็ก เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ แผนที่สู่ความสำเร็จ และ นิยามความหมาย 1/3

การบริหารเชิงกลยุทธ์ - แผนที่สู่ความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่ จะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบเท่าที่กิจการนั้นๆยังคงดำเนินอยู่ การวิเคราะห์เชิงวิชาการต่างๆจึงถูกนำมาดัดแปลงและถ่ายทอดสู่การกระทำ หรือนำไปปฏิบัติ...

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) คืออะไร ?

เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาถึงกลไกที่ทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรแต่ละอย่างแต่ละกิจกรรมของหน่วยเศรษฐกิจในสังคมมนุษย์เศรษฐศาสตร์จุลภาคจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตการบริโภค สินค้าและบริการและการจำแนกแจกจ่ายของแต่ละคน แต่ละกิจการ แต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละตลาด เศรษฐศาตร์จุลภาค คำว่า จุล...

ข่าวการตลาด หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ

เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมีหลากหลายวิธี แต่สิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจจะมองข้ามไม่ได้เลย นั้นก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสาร เพราะข่าวการตลาดคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทำได้สะดวกรวดเร็ว นักธุรกิจที่ชาญฉลาดจะต้องทราบแหล่งข้อมูลข่าวการตลาดเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของตนเอง จะมีประโยชน์และได้มาอย่างไร...