หน้าแรก แท็ก เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

AEC : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ?

การพัฒนาเศรษฐกิจ  ในยุคที่เศรษฐกิจมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่มีความรวดเร็ว  เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน  โดยที่โลกของเราได้มีความร่วมมือกัน  และยังก่อตั้งเขตเศรษฐกิจต่างๆ ไปทั่วโลกในหลายเขต  จะนำมาซึ่งการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปจากในอดีตอย่างมาก ...

ความสำคัญของการตลาด ( The Importance of Marketing )

ความสำคัญของการตลาด หรือ  The Importance of Marketing เราสามารถแบ่งแยกออกเป็นความสำคัญได้...

ธุรกิจระหว่างประเทศ และ การตลาดระหว่างประเทศ คืออะไร?

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ หรือ International  Marketing คือ กระบวนการวางแผนและการบริหารแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งสินค้า  การส่งเสริมการขาย ...

ประวัติอาเซียน ASEAN ความเป็นมาร่วม 50 ปี ของการลงนาม

ย้อนเวลากลับไป เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.2558...

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)เกิดจากการกำหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่ต้องการมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วย...