หน้าแรก แท็ก เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ?

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในความเป็นอยู่ของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และด้านการศึกษา รวมทั้งพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหลากหลายรูปแบบ และหลายลักษณะจนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คำว่า...