หน้าแรก แท็ก องค์กร

องค์กร

องค์กร หมายถึง ?

องค์กร หมายถึง องค์กร หมายถึง การนำเอาส่วนต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันมารวมกันอย่างมีระเบียบ หรือเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างมีเหตุผลของบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการให้การดำเนินงานลุล่วงไปตามป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยมีการใช้อำนาจการบริหารที่ชัดเจนมีการแบ่งงานและหน้าที่ลำดับขั้นตอนของการบังคับบัญชา...

การจัดการสารสนเทศ (Information Management) ?

ระบบสารสนเทศมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ เพราะเป็นการสนับสนุนงานขององค์กรในภาพรวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันหลายๆฝ่าย โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งผ่านถึงกันด้วยระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้งานข้อมูลในระดับผู้ปฎิบัติการจนถึงการบริหาร การจัดการสารสนเทศ หมายถึงอะไร...