หน้าแรก แท็ก หมายถึง

หมายถึง

การพัฒนา หมายถึง ?

แนวคิดพื้นฐานการพัฒนา เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจึงต้องมีผู้นำ รวมทั้งมีการควบคุมดูแลหรือจัดระเบียบกันภายในกลุ่ม ซึ่งอาจเรียกว่าการบริหารหรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยเหตุผลนี้มนุษย์จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการพัฒนาได้ และอาจกล่าวได้ว่า...

สถิติ หมายถึง ?

สถิติ หมายถึง ? คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistics...

ธุรกิจ หมายถึง ?

ธุรกิจ หมายถึง ? ธุรกิจ หมายถึง การทำกิจกรรมของกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย...

วิทยาศาสตร์ หมายถึง ?

วิทยาศาสตร์ หมายถึง ? วิทยาศาสตร์ ทำให้คนได้พัฒนาความคิด เพราะเป็นเรื่องของเหตุและผล เป็นสิ่งที่ต้องค้นคว้าวิจัยศึกษาและทดลอง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน...

พลเมืองดี หมายถึง ?

การอยู่ร่วมกันในสังคม จำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อให้พลเมืองของสังคมนั้นได้ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้นสังคมจะดีหรือสามารถพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีที่มีอยู่ในสังคมเป็นสำคัญ พลเมืองดี หมายถึง คำว่า “พลเมือง” หมายถึง...