หน้าแรก แท็ก สินค้า

สินค้า

สินค้า หมายถึง ?

สินค้า หมายถึง สินค้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถมองเห็น จับต้อง หรือสัมผัสได้...

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management) คือ ?

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรง เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้นทำให้องค์กรธุรกิจต้องชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขันด้วยวิธีการต่างๆ การจัดการโลจิสติกส์ คือเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง รวมทั้งมีการจัดระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน การจัดการโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก โลจิสติกส์ คืออะไร...

การโฆษณา และ การตลาด แตกต่างกันอย่างไร ?

ในการทำธุรกิจเกือบทุกประเภท เราจะเห็นคำว่า “การโฆษณาและการตลาด” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ แม้ความหมายของคำว่าการโฆษณาและการตลาดจะมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่เมื่อนำมาใช้นำมาปฏิบัติทั้งสองประโยคมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัด จนบางครั้งอาจทำให้เกิดความสับสน...

กลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาด รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดขาย หรือขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของสินค้าหรือบริการเพียงเท่านั้น นักการตลาดที่เก่งและมองการณ์ไกลจะต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ที่ชาญฉลาด จุดแข็งจุดอ่อนแต่ละด้านมีอะไรบ้าง เรามาดูกัน ด้านสินค้าและบริการ ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของเรามีความสำคัญ...