หน้าแรก แท็ก ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

กระบวนการ หมายถึง (Process) ?

กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ เมื่อเป็น กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) จึงหมายถึง...

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management) คือ ?

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรง เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้นทำให้องค์กรธุรกิจต้องชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขันด้วยวิธีการต่างๆ การจัดการโลจิสติกส์ คือเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง รวมทั้งมีการจัดระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน การจัดการโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก โลจิสติกส์ คืออะไร...

การตลาด 4P คือ อะไร? ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และ โปรโมชั่น

ส่วนผสมทางการตลาดที่นิยมนำมาเป็นเครื่องมือหรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการซึ่งหลักการใช้ก็คือการวางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการทำธุรกิจมีองค์ประกอบสำคัญก็คือ...

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย8Pสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาดที่ im2market เคยนำเสนอให้นักธุรกิจหรือคนที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ศึกษาความหมายของกลยุทธ์ 8P เพราะเป็นหนึ่งในหลายกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเชื่อว่า   เมื่อ นำกลยุทธ์8P...