หน้าแรก แท็ก ปัญหาเศรษฐกิจ

ปัญหาเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) คืออะไร ?

เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาถึงกลไกที่ทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรแต่ละอย่างแต่ละกิจกรรมของหน่วยเศรษฐกิจในสังคมมนุษย์เศรษฐศาสตร์จุลภาคจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตการบริโภค สินค้าและบริการและการจำแนกแจกจ่ายของแต่ละคน แต่ละกิจการ แต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละตลาด เศรษฐศาตร์จุลภาค คำว่า จุล...