หน้าแรก แท็ก ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์

การทำงานเป็นทีม Teamwork ปัจจัยหลักของความสำเร็จ

การทำงานเป็นทีม หรือการทำธุรกิจทุกประเภท องค์ประกอบสำคัญที่เป็นปัจจัยหลักในการนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ Teamwork  หรือการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพราะเงื่อนไขความสำเร็จในธุรกิจขึ้นอยู่กับเชื่อมั่นเชื่อใจของลูกค้าที่มีต่อระบบการทำงาน หรือมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ความหมายของการทำงานเป็นทีมก็คือการร่วมกันทำงานของบุคคลหรือสมาชิกที่มีมากกว่าหนึ่งคน...

PPC คือ (Pay per click) ?

การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าเป็นการสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญมากต่อการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ เพราะเป็นการบอกข่าวสารหรือนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และพฤติกรรมการซื้อขึ้น การโฆษณาสินค้ามีหลายรูปแบบและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เจ้าของร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จึงเน้นรูปแบบการโฆษณาที่ให้ประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด Pay per click หรือ...

SEM คือ อะไร ? (Search Engine Marketing )

การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ความสำเร็จขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงวิธีทำการตลาดที่นอกจากต้องนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ร้านค้าออนไลน์ให้ความสำคัญก็คือ “ทำอย่างไรให้ร้านค้าออนไลน์ของเราอยู่หน้าแรกๆของ Google” เพราะวิธีนี้จะทำให้ลูกค้าค้นหาเราได้ง่ายขึ้น โดยปกติการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของนักท่องโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการค้นหาอยู่ที่หน้าหนึ่งหรือสองเท่านั้น SEM...

Viral Marketing คือ (การตลาดแบบปากต่อปาก) อะไร ?

ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารในเชิงธุรกิจมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งมีผลมาจากเทคโนโลยีการ สื่อสารที่ทันสมัยทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสารจึงกลายมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นำมาใช้วางแผนด้านการตลาดในธุรกิจออนไลน์โดยใช้สังคมออนไลน์ (Social  Medias) ที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวที่เราต้องการบอกต่อ หรือที่เรียกว่าทำการตลาดแบบ Viral...

8P คือ กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

8P คือ ? การบริหารธุรกิจทุกประเภทปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก็คือการวางแผนที่มีการนำกลยุทธ์ทางการตลาด (8P คือ)ซึ่งมีอยู่มากมายมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสูงเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราในทุกๆด้าน...