หน้าแรก แท็ก ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์

การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2

การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2 จากบทความในตอนที่แล้วกล่าวไว้ว่า หัวใจสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเมื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจออนไลน์ก็คือ “การทำงานร่วมกันเท่านั้นที่จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจบนโลกไซเบอร์ได้” แต่ทั้งนี้ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจออนไลน์จำเป็นที่จะต้องศึกษาองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเสียก่อนเพื่อที่จะได้นำรูปแบบการบริหารมาปรับประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจออนไลน์...

การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1

การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์  ตอนที่ 1 พัฒนาการแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทำให้เกิดระบบที่ซับซ้อนและมีการบริหารรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากโครงสร้างเดิม ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ยังเอื้อต่อการ   บริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก...

กลยุทธ์การบริหารกับการทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2

ปัจจัยความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจออนไลน์ที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความตอนที่ 1 ก็คือ ความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยมีองค์ประกอบสำคัญก็คือการบริหารที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จ การศึกษาความหมายและหลักการบริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสูงเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...

กลยุทธ์การบริหารกับการทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ หากพูดตามหลักวิชาการก็คือความสำเร็จที่มาจากปัจจัยภายนอก และความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายในทั้งสองปัจจัยมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการบริหารหรือการจัดการ แต่ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับคำว่าการบริหารหรือการจัดการ เรามาศึกษาปัจจัยความสำเร็จในแต่ละด้านกันก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดจากภายนอก เช่น 1. การแข่งขันที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายและสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้ด้วยกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ 2. ภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้บริหารสามารถควบคุมสถานการณ์และปรับปรุงแผนธุรกิจของตนเองให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 3. เทคโนโลยี...

ก้าวเดินใหม่อย่างคุณภาพด้วย Content Marketing เพื่อธุรกิจออนไลน์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการทำการตลาดด้วย  Content Marketing ได้รับการนิยมมากขึ้น  จุดเริ่มต้นของความก็มาจากผู้บริโภค หรือ ผู้อ่านนั้นเอง...