หน้าแรก แท็ก ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์

SEO คือ (Search Engine Optimization) อะไร ?

SEO คืออะไร นักธุรกิจออนไลน์ทุกคนต้องเคยได้ยินคำว่า “การทำ SEO” แต่เชื่อว่าหลายคนไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ    ว่า SEO...

การตลาดทางตรง (Direct marketing) คืออะไร ?

กลยุทธ์ทางการตลาดที่นักธุรกิจต้องเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำธุรกิจมีหลายรูปแบบ Direct marketing ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะการทำธุรกิจ ออนไลน์ นักธุรกิจหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า...

แนะนำตัวช่วยเพื่อสร้างไอเดียเขียนหัวข้อเรื่อง Topic ทั้งไทยและเทศ

แนะนำตัวช่วยเพื่อสร้างไอเดียเขียนหัวข้อเรื่อง Topic ทั้งไทยและเทศ ครั้งนี้จะมาแนะนำเครื่องมือในการช่วยคิดช่วยสร้างหัวข้อเรื่องเพื่อนำไปใส่ในบทความ เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ของท่าน ดังนี้ Content Idea Generator...

การวิเคราะห์ SWOT หลักการสำคัญของการทำธุกิจ

การบริหารองค์กร หลักสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จำเป็นที่จะต้องนำเครื่องมือหรือกลยุทธ์เข้ามาช่วยในการบริหาร และกลยุทธ์ที่องค์กรนำมาใช้ต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมกับสถานภาพหรือสภาวะขององค์กรนั้นๆด้วย วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สถานภาพหรือสภาวะขององค์กร เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารมีหลายวิธี ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์...

ความไว้วางใจ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์

ความไว้วางใจถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะจากความหมายของ “ความไว้วางใจ” ที่มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้หลากหลายแต่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความคาดหวังต่อบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ...