หน้าแรก แท็ก ธุรกิจ

ธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ คือ ( Strategic ) ?

ในองค์กรที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบในปัจจุบันมักกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดยุทธศาสตร์ ในแง่ขององค์กรธุรกิจก็เช่นเดียวกัน จะบริหารให้ประสบความสำเร็จต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ คือ...

ธุรกิจ หมายถึง ?

ธุรกิจ หมายถึง ? ธุรกิจ หมายถึง การทำกิจกรรมของกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย...

ความสำคัญของการตลาด ( The Importance of Marketing )

ความสำคัญของการตลาด หรือ  The Importance of Marketing เราสามารถแบ่งแยกออกเป็นความสำคัญได้...

การกู้เงิน เพื่อการลงทุน

เงินทุน คือปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุนในธุรกิจทุกประเภท เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งกิจการและระหว่างดำเนินกิจการ เงินทุนทำให้องค์กรธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถทำให้กำลังการผลิตเพิ่มมากขั้น ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากเงินทุนจะมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ...

การจัดการสารสนเทศ (Information Management) ?

ระบบสารสนเทศมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ เพราะเป็นการสนับสนุนงานขององค์กรในภาพรวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันหลายๆฝ่าย โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งผ่านถึงกันด้วยระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้งานข้อมูลในระดับผู้ปฎิบัติการจนถึงการบริหาร การจัดการสารสนเทศ หมายถึงอะไร...