หน้าแรก แท็ก จุดแข็ง

จุดแข็ง

กลยุทธ์ คือ ( Strategy) ?

กลยุทธ์ คือ วิธีดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  หากเป็นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมายคือ ความสำเร็จของธุรกิจซึ่งหมายความว่าต้องสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งในท้องตลาดได้ การจะวางกลยุทธ์เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารรู้ว่า...

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT มีผลดีอย่างไรต่อธุรกิจออนไลน์

การวิเคราะห์ SWOT คือเทคนิคการบริหารที่ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กรจากปัจจัยทั้ง 4...