หน้าแรก แท็ก คุณธรรม

คุณธรรม

คุณธรรม หมายถึง ?

ความสุขสงบของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่วนหนึ่งมาจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเป็นความชอบธรรม หรือมีคุณธรรมของคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมนิยมใช้คู่กันเสมอ หรือใช้ควบคู่กันไปเป็นคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม หมายถึง สำหรับความหมายของคำว่าคุณธรรม มีผู้ให้นิยามความหมายไว้...

คุณธรรม หมายถึง ?

คุณธรรม หมายถึง ? คำว่า คุณธรรมและจริยธรรม เรามักคุ้นเคยและได้ยินคู่กันเสมอ คำว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะการทำงานใดๆให้สัมฤทธิ์ผลตามที่เราพึงปรารถนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว...