หน้าแรก แท็ก ความสำเร็จ

ความสำเร็จ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ?

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือ KM คือการสร้าง การจัดระเบียบ...

SWOT คืออะไร ? จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค

การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร ?      SWOT คือเครื่องมือการบริหารที่นำมาใช้วิเคราะห์สภาพ แวดล้อม...

กลยุทธ์การบริหารกับการทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2

ปัจจัยความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจออนไลน์ที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความตอนที่ 1 ก็คือ ความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยมีองค์ประกอบสำคัญก็คือการบริหารที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จ การศึกษาความหมายและหลักการบริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสูงเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...

กลยุทธ์การบริหารกับการทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ หากพูดตามหลักวิชาการก็คือความสำเร็จที่มาจากปัจจัยภายนอก และความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายในทั้งสองปัจจัยมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการบริหารหรือการจัดการ แต่ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับคำว่าการบริหารหรือการจัดการ เรามาศึกษาปัจจัยความสำเร็จในแต่ละด้านกันก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดจากภายนอก เช่น 1. การแข่งขันที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายและสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้ด้วยกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ 2. ภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้บริหารสามารถควบคุมสถานการณ์และปรับปรุงแผนธุรกิจของตนเองให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 3. เทคโนโลยี...

กลยุทธ์การใช้พลัง ปัจจัย 8P สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

กลยุทธ์การใช้พลัง (Power Strategy) หรืออักษร P ตัวสุดท้ายในกลยุทธ์8P พลังก็คืออำนาจการต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าซึ่งจะทำให้เกิดข้อเสนอที่ดีที่สุดในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามกรอบของธุรกิจได้อย่างลงตัว...