หน้าแรก แท็ก การเมือง

การเมือง

APSE : ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คืออะไร ?

หนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียนที่สำคัญอย่างมากนั้นก็คือ  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  APSE (ASEAN Political Security Community)...

การเมือง หมายถึง ?

การเมือง หมายถึง ในวิถีชีวิตของคนเรา ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่เสมอ และนอกจากเป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว การของการเมืองยังมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราในหลายๆด้าน การเข้าใจความหมายและบทบาททางการเมือง จึงถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของคนไทย ความหมายของคำว่า...

ธุรกิจระหว่างประเทศ และ การตลาดระหว่างประเทศ คืออะไร?

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ หรือ International  Marketing คือ กระบวนการวางแผนและการบริหารแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งสินค้า  การส่งเสริมการขาย ...

ประวัติอาเซียน ASEAN ความเป็นมาร่วม 50 ปี ของการลงนาม

ย้อนเวลากลับไป เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.2558...

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)เกิดจากการกำหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่ต้องการมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วย...