หน้าแรก แท็ก การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การทำวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย อย่างละเอียดชัดเจน ตอนที่ 2

ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการทำรายงานการวิจัย เพื่อกำหนดให้เป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานในองค์กร หรือเป็นการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเหตุผลสำคัญในการกำหนดให้บุคลากรต้องมีการทำวิจัย ก็เพื่อประโยชน์ในหลายๆประการ ดังนั้นผู้ที่จะต้องทำรายงานการวิจัย จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเป็นอย่างดี รูปแบบการนำเสนอผลการวิจัย 1.ดุษฎีนิพนธ์...