หน้าแรก แท็ก การบริหาร

การบริหาร

หลักการบริหาร คือ (Management principles) ?

เนื่องจากการบริหาร เป็นกระบวนการจัดการให้มีการทำงานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแบบมีหลักการ หลักการบริหารจึงมีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องในหลายประเด็น คือ การวางแผน ในเรื่องของโครงสร้าง...

การบริหารงานบุคคล คือ หัวใจสำคัญของการเริ่มต้นทำธุรกิจ 3/3

การบริหารงานบุคคล ตอน การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันหรือการทำงานเป็นทีม มีความสำคัญมากสำหรับการบริหารงานบุคคล เพราะนอกจากจะได้ความคิดที่หลากหลายและสามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมยังทำให้ผู้บริหารได้ทั้งงานและได้ทั้งคนที่มีคุณภาพ การทำงานเป็นทีม ในการทำงานเป็นทีม หมายถึงการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน แต่ทุกคนในทีมต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีมก็คือบุคคลในทีมหรือสมาชิกในกลุ่มหากทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ...

การบริหารเชิงกลยุทธ์ แผนที่สู่ความสำเร็จ และ นิยามความหมาย 1/3

การบริหารเชิงกลยุทธ์ - แผนที่สู่ความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่ จะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบเท่าที่กิจการนั้นๆยังคงดำเนินอยู่ การวิเคราะห์เชิงวิชาการต่างๆจึงถูกนำมาดัดแปลงและถ่ายทอดสู่การกระทำ หรือนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การคิดและการกระทำเชิงกลยุทธ์ จึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารที่มุ่งหวังความสำเร็จ...

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารงานหรือบริหารองค์กร มนษย์ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ผู้บริหารจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนให้ได้งานหรือบริหารงานให้เหมาะกับตัวบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร? การการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์...

SWOT คือ ? จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค

การบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร นอกจากทักษะความรู้ความสามารถของผู้บริการแล้วระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีการนำเครื่องมือการบริหารเข้ามาใช้เพื่อวิคราะห์และวัดผลมีความสำคัญและจำเป็นมาก กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพจะทำการการประเมินและวิเคราะห์สถานภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริหารทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอการวิเคราะห์องค์กรยังเป็นการกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยใช้ทฤษฎีที่เรียกว่า SWOT  มาเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร       SWOT...