หน้าแรก แท็ก การบริหาร

การบริหาร

หลักการบริหาร คือ (Management principles) ?

เนื่องจากการบริหาร เป็นกระบวนการจัดการให้มีการทำงานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแบบมีหลักการ หลักการบริหารจึงมีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องในหลายประเด็น คือ การวางแผน ในเรื่องของโครงสร้าง มีแผนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนเพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การจัดหน่วยงาน เพื่อให้งานตามแผนสำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องมีการแบ่งงานกันทำโดยจัดแบ่งจากองค์กรใหญ่ให้เป็นส่วนย่อยลงไป เพื่อการทำงานจะได้มีความคล่องตัว การจัดตัวบุคคล การขับเคลื่อนงานต้องใช้ความสามารถ มันสมองของคนในการปฏิบัติงาน หลักการบริหารที่สำคัญจึงเป็นการเลือกใช้คนให้เหมาะกับความสามารถ การอำนวยการ อีกหลักการที่สำคัญของการบริหาร คือการสั่งการอย่างเป็นระบบ ตามลำดับการควบคุมงานแต่ละหน่วยงานหรือแผนก การประสานงาน เป็นหลักการบริหารเพื่อเชื่อมงานแต่ละหน่วยเข้าด้วยกัน ...

การบริหารงานบุคคล คือ หัวใจสำคัญของการเริ่มต้นทำธุรกิจ 3/3

การบริหารงานบุคคล ตอน การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันหรือการทำงานเป็นทีม มีความสำคัญมากสำหรับการบริหารงานบุคคล เพราะนอกจากจะได้ความคิดที่หลากหลายและสามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมยังทำให้ผู้บริหารได้ทั้งงานและได้ทั้งคนที่มีคุณภาพ การทำงานเป็นทีม ในการทำงานเป็นทีม หมายถึงการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน แต่ทุกคนในทีมต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีมก็คือบุคคลในทีมหรือสมาชิกในกลุ่มหากทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นคนที่มีคุณภาพก็สามารถเสริมแรงให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้ตามที่มุ่งหวัง องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม การจัดรูปแบบของการทำงานเป็นทีม รูปแบบของการทำงานเป็นทีม มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้นำหรือผู้บริหารที่มีความสามารถ จะพิจารณารายละเอียดในการจัดรูปแบบของทีมตามสถานการณ์ เช่น การมีเป้าหมายและขั้นตอนที่ชัดเจน การประสานงาน ลักษณะและขนาดของกลุ่มหรือทีม เพื่อปรับกระบวนการบริหารให้เหมาะสมกับขนาดของกลุ่ม ผู้นำทีม คุณสมบัติของผู้นำทีมต้องมีลักษณะ 3 ประการ...

การบริหารเชิงกลยุทธ์ แผนที่สู่ความสำเร็จ และ นิยามความหมาย 1/3

การบริหารเชิงกลยุทธ์ - แผนที่สู่ความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่ จะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบเท่าที่กิจการนั้นๆยังคงดำเนินอยู่ การวิเคราะห์เชิงวิชาการต่างๆจึงถูกนำมาดัดแปลงและถ่ายทอดสู่การกระทำ หรือนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การคิดและการกระทำเชิงกลยุทธ์ จึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารที่มุ่งหวังความสำเร็จ และต้องการให้องค์กรอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็เพื่อมุ่งหวังให้สิ่งต่างๆที่บกพร่องได้รับการแก้ไขและพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดี และสามารถบ่งชี้หรือเป็นตัวชีวัดความสำเร็จขององค์กรได้ การบริหารจึงต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกลและการคาดการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ไม่ควรมุ่งพิจารณาความบกพร่องหรือต้องการปรับปรุงแก้ไขเพียงจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ การประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงควรมองสิ่งต่างๆในมุมที่กว้างเพื่อมุ่งหวังในสิ่งที่ดีกว่า และสิ่งที่ดีกว่านั้นได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในที่สุด ในการบริหารกิจการต่างๆนั้น ไม่มีวิธีการหรือสูตรสำเร็จที่จะนำพาองค์กรใดๆให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งสิ้น นอกจากแนวทางการบริหารที่ผู้นำทุกคนควรศึกษาและนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือกิจกรรมอันยาวนานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสิ่งที่ดีกว่าที่ผู้บริหารองค์กรต่างมุ่งหวัง...

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารงานหรือบริหารองค์กร มนษย์ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ผู้บริหารจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนให้ได้งานหรือบริหารงานให้เหมาะกับตัวบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร? การการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคน การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การจัดวางตำแหน่งของบุคคลให้เหมาะสมกับงานตลอดจนการจัดสวัสดิการ การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน การพิจารณาบทบาทหน้าที่และการควบคุมการทำงานของบุคลากรให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งกระบวนการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะการคัดเลือกหรือได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ ในกระบวนการนี้มีกิจกรรมสำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ...

SWOT คือ ? จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค

การบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร นอกจากทักษะความรู้ความสามารถของผู้บริการแล้ว ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีการนำเครื่องมือการบริหารเข้ามาใช้เพื่อวิคราะห์และวัดผลมีความสำคัญและจำเป็นมาก กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพจะทำการการประเมินและวิเคราะห์สถานภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริหารทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอการวิเคราะห์องค์กรยังเป็นการกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยใช้ทฤษฎีที่เรียกว่า SWOT  มาเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร       SWOT คือเครื่องมือการบริหารที่นำมาใช้วิเคราะห์สภาพ แวดล้อม วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร เพื่อประเมินสถานการณ์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป้าหมายหรือกำหนดทิศทางการทำงาน ซึ่งนิยมเรียกกันว่า “กลยุทธ์การบริหาร” SWOT เป็นอักษรย่อมาจากคำว่า Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats...