หน้าแรก แท็ก การจัดการ

การจัดการ

การจัดการ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร

การจัดการ หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากร เงิน งาน บุคคล ให้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของกิจการตามเป้าหมายที่วางไว้...

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารงานหรือบริหารองค์กร มนษย์ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ผู้บริหารจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนให้ได้งานหรือบริหารงานให้เหมาะกับตัวบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร? การการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์...

7 วิธี การจัดการการตลาด ประเมินธุรกิจด้วย 4P

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดที่เรานั้นจะมาแนะนำนั้นจะเกี่ยวกับการจัดการการตลาดนั้นเอง   ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการการตลาดที่เรานั้นจะต้องทราบกันก่อนในการวางแผนข้อมูลการขายสินค้าหรือการคิดที่จะสร้างโปรเจคในการขายสินค้าสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิค 4P และ 7 ข้อสำหรับการเริ่มต้นทำการตลาด...

การโฆษณา เพื่อให้ข่าวสาร (Informative Advertising)

การโฆษณา คือหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่มีวัตถุประสงค์พื้นฐาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ (Comprehensive Advertising) เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ...

กลยุทธ์การบริหารกับการทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2

ปัจจัยความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจออนไลน์ที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความตอนที่ 1 ก็คือ ความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยมีองค์ประกอบสำคัญก็คือการบริหารที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จ การศึกษาความหมายและหลักการบริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสูงเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...