หน้าแรก แท็ก การค้นคว้า

การค้นคว้า

การทำวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย อย่างละเอียดชัดเจน ตอนที่ 1

การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ ความจริงตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายกว้างๆที่อาจกล่าวได้ว่าการทำวิจัยใดๆก็ตามผู้ทำวิจัยจะมีจุดมุ่งหมายอยู่2ประการได้แก่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ และเพื่อนำผลงานการวิจัยไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ความหมายของการวิจัย การวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระเบียบ...