หน้าแรก แท็ก การควบคุม

การควบคุม

การจัดการ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร

การจัดการ หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากร เงิน งาน บุคคล ให้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของกิจการตามเป้าหมายที่วางไว้...

การบริหารงานบุคคล คือ หัวใจสำคัญของการเริ่มต้นทำธุรกิจ 1/3

การบริหารงานบุคคล ตอน หัวใจของการทำงาน การเป็นผู้บริหารองค์กรหรือสวมบทบาทในฐานะนักบริหารโดยเฉพาะการบริหารองค์กรธุรกิจนอกจากผู้ทำหน้าที่บริหารจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นักบริหารที่ดียังต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และด้านทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารงานบุคคล ซึ่งความแตกต่างระหว่างพนักงานทั้งในด้านความรู้ความถนัด...