หน้าแรก แท็ก การขาย

การขาย

การขาย หมายถึง ?

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 453 บัญญัติไว้ว่า “อันการซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า...

หน้าที่ การตลาด (Marketing Function) คืออะไร?

หน้าที่ถือว่ามีบทบาททางมากที่จะทำให้สินค้าหรือบริการส่งต่อจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้หรือผู้บริโภค ซึ่งหน้าที่หลักของนั้นสามารถจำแนกได้ออกเป็น  8 หน้าที่ด้วยกัน  ได้แก่ สารสนเทศทางและวิจัยตลาด (...

ประชาสัมพันธ์ คือ ? (Public Relation)

Public Relation หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า PR คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ ให้คำจำกัดความไว้ว่า การประชาสัมพันธ์คือเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม...

เทคนิคบริหารการขาย Sales Management ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

การขายมีความสำคัญต่อระบบการตลาดมาก ซึ่งนอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบหรือระบบการขาย โดยการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า จากทีมงานนักขายหรือพนักงานขายที่เก่งและมีความสามารถมีศิลปะในการขายแล้ว การนำเทคนิคบริหารการขาย มาใช้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก  เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงและรุนแรงยิ่งขึ้น...

เทคนิคการขาย (Salesmanship) คืออะไร ?

การขาย (Selling) คือกิจกรรมหรือหน้าที่หนึ่งของการตลาดที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อได้ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของงานขายที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าก็คือเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการที่เรียกว่าพนักงานขาย (Personal Selling...