หน้าแรก แท็ก การขนส่ง

การขนส่ง

หน้าที่ การตลาด (Marketing Function) คืออะไร?

หน้าที่ถือว่ามีบทบาททางมากที่จะทำให้สินค้าหรือบริการส่งต่อจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้หรือผู้บริโภค ซึ่งหน้าที่หลักของนั้นสามารถจำแนกได้ออกเป็น  8 หน้าที่ด้วยกัน  ได้แก่ สารสนเทศทางและวิจัยตลาด (...

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management) คือ ?

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรง เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้นทำให้องค์กรธุรกิจต้องชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขันด้วยวิธีการต่างๆ การจัดการโลจิสติกส์ คือเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง รวมทั้งมีการจัดระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน การจัดการโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก โลจิสติกส์ คืออะไร...