หน้าแรก แท็ก กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์ คือ ( Strategy) ?

กลยุทธ์ คือ วิธีดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  หากเป็นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมายคือ ความสำเร็จของธุรกิจซึ่งหมายความว่าต้องสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งในท้องตลาดได้ การจะวางกลยุทธ์เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารรู้ว่า...

การโฆษณา แบบต่างๆมีข้อดี และ ข้อเสีย อะไรบ้าง ?

การตลาดมีกลยุทธ์มากมายที่จะสามารถเป็นสื่อให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์  ซึ่งสื่อโฆษณาก็เช่นเดียวกัน เป็นกลยุทธ์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ในปัจจุบันสื่อโฆษณาสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้และเป็นที่รู้จักจะแบ่งออกเป็นต่อไปนี้  ได้แก่ หนังสือพิมพ์...

พฤติกรรมผู้บริโภค ทางการตลาด หมายถึงอะไร ?

พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด  หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจ โดยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการต่างๆ ดังนั้นจึงทำการวิจัยก่อนที่จะผลิตสินค้าเพื่อป้องกันการล้มเหลวเมื่อได้วางขายสินค้าออกไป การจะประสบความสำเร็จจะต้องยึดพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการตลาด  ได้แก่ ...

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ลักษณะการบริหาร และ กระบวนการบริหาร 2/3

กลยุทธ์ก็คือรูปแบบหรือแผนการดำเนินงานที่รวบรวมเอาเป้าหมาย หรือนโยบายหลักเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีขั้นตอนที่สำคัญได้แก่การกำกับ หรือควบคุมให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งก็คือกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ นั้นเอง ลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือกระบวนการบริหารที่มีความต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุกแผนก...

การบริหารเชิงกลยุทธ์ แผนที่สู่ความสำเร็จ และ นิยามความหมาย 1/3

การบริหารเชิงกลยุทธ์ - แผนที่สู่ความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่ จะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบเท่าที่กิจการนั้นๆยังคงดำเนินอยู่ การวิเคราะห์เชิงวิชาการต่างๆจึงถูกนำมาดัดแปลงและถ่ายทอดสู่การกระทำ หรือนำไปปฏิบัติ...