หน้าแรก แท็ก กระบวนการ

กระบวนการ

การจัดการ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร

การจัดการ หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากร เงิน งาน บุคคล ให้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของกิจการตามเป้าหมายที่วางไว้...