หน้าแรก ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต หรือการประกันชีวิต หมายถึง การทำสัญญาระหว่างผู้ให้ประกันกับผู้เอาประกัน โดยมีเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับผู้รับประกัน ซึ่งมักเป็นบริษัทประกันชีวิต หากผู้เอาประกันเสียชีวิตขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับภายในเงื่อนไขสัญญาที่เรียกว่า กรมธรรม์ บริษัทผู้รับประกันจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์...
การใช้รถยนต์นอกจากมี พ.ร.บ.หรือประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำประกันภัยประเภทนี้แล้ว ก็ยังมีประกันภัยภาคสมัครใจ ที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกทำได้ตามความสมัครใจ ประกันภัยชั้น3 ถือเป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เอาประกัน ประกัน ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันชั้น...
ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่บุคคลได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ การทำประกันจะช่วยให้เรามั่นใจว่า เราจะได้รับความคุ้มครอง และช่วยแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่าย ตั้งแต่อาการบาดเจ็บ...
ประกันแบบออมทรัพย์ (Endowment) เป็นกรมธรรม์ที่มีอายุจำกัด โดยบริษัทผู้รับประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิต แต่หากมีชีวิตครบอายุกรมธรรม์ก็จะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกัน เงื่อนไขและรายละเอียดการประกันออมทรัพย์ อายุของผู้ที่ขอเอาประกันภัย ทำได้ตั้งแต่ 20-60 ปี ...
อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการลุกลามและเกิดเพลิงไหม้จนส่งผลให้เกิดความสูญเสีย ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่า  การทำประกันอัคคีภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้ กับผู้เอาประกันภัย...