ประกันชีวิต หรือการประกันชีวิต หมายถึง การทำสัญญาระหว่างผู้ให้ประกันกับผู้เอาประกัน โดยมีเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับผู้รับประกัน ซึ่งมักเป็นบริษัทประกันชีวิต หากผู้เอาประกันเสียชีวิตขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับภายในเงื่อนไขสัญญาที่เรียกว่า กรมธรรม์ บริษัทผู้รับประกันจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์...
การใช้รถยนต์นอกจากมี พ.ร.บ.หรือประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำประกันภัยประเภทนี้แล้ว ก็ยังมีประกันภัยภาคสมัครใจ ที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกทำได้ตามความสมัครใจ ประกันภัยชั้น3 ถือเป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เอาประกัน ประกัน ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันชั้น...
รถยนต์เป็นยานพาหนะที่กฎหมายกำหนดให้มีการทำประกันหรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.ผู้ที่ใช้รถยนต์อาจทำเฉพาะ พ.ร.บ. ซึ่งเป็นข้อบังคับตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวก็ได้ ส่วนประกันภัยที่ถือเป็นความคุ้มครองภาคสมัครใจแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่ละประเภทให้ความคุ้มครองแตกต่างกัน ประกันภัยภาคสมัครใจที่นิยมทำกันมากได้แก่ประกันภัยชั้น 1 ส่วนประกันภัยที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจและไม่ได้รับความนิยมมากนัก ได้แก่ประกันภัยชั้น...
การประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง โดยผู้เอาประกันโอนความเสี่ยงภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับการประกันภัยชั้น 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมครบถ้วนและคุ้มค่าที่สุด...