หน้าแรก ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

การประกันการเดินทาง คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษา พยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต...
ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่บุคคลได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ การทำประกันจะช่วยให้เรามั่นใจว่า เราจะได้รับความคุ้มครอง และช่วยแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่าย ตั้งแต่อาการบาดเจ็บ...
การประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆที่สามารถประเมินมูลค่าหรือกำหนดเป็นวงเงินได้ เช่น บ้าน รถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัย และผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ผู้เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันวินาศภัย ผู้เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันวินาศภัยแบ่งออกเป็น...
อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการลุกลามและเกิดเพลิงไหม้จนส่งผลให้เกิดความสูญเสีย ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่า  การทำประกันอัคคีภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้ กับผู้เอาประกันภัย...
ประกันสุขภาพ หมายถึงอะไร ประกันสุขภาพ หมายถึง การที่บริษัทผู้รับประกันการจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้เอาประกันไว้ใช้จ่าย เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา หรือค่าบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่...