หน้าแรก บัญชีเบื้องต้น

บัญชีเบื้องต้น

ในสังคมยุค Digital ที่ข้อมูลการสื่อสารเชื่อมต่อถึงกันผ่านโลกออนไลน์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในทุกๆด้าน ทั้งการคำนวณการบันทึกข้อมูลและการจัดทำบัญชี โดยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานบัญชี หรือที่เรียกว่า “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์” เป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลในกระดาษมาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์...
รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการ บัญชีเบื้องต้น ที่มือใหม่เข้าใจง่าย พื้นฐานของการทำ บัญชีเบื้องต้น นั้นสำคัญ หรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเริ่มศึกษาต้องศึกษาจากพื้นฐาน ให้แน่น เพื่อที่จะสามารถปูทางแนวคิดให้เราในการทำบัญชีที่ดีต่อไปได้ ทางเราจึงรวมบทความที่เกี่ยวกับการทำบัญชี...
การทำธุรกิจหรือประกอบกิจการใดๆระบบบัญชีหรือการจัดทำบัญชีถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงาน ความหมายของคำว่า ระบบบัญชีก็คือแบบแผนของการปฏิบัติงานทางการบัญชีเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน การจดบันทึกบัญชี การจำแนกประเภทบัญชี การกำหนดแบบพิมพ์เอกสารและสมุดบัญชี ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำระบบบัญชีเหล่านี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีมาตรฐานการบัญชีเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี คืออะไร มาตรฐานการบัญชี...
ในการทำธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดนอกจากการจัดวางระบบการบัญชีจะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจแล้ว “นักบัญชี” ก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกันเพราะเป็นผู้จัดจดบันทึกหรือลงลงรายละเอียดต่างๆ และต้องเป็นนักบัญชีที่มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้นเป็นอย่างดี รวมถึงมีคุณสมบัติด้านอื่นๆเป็นส่วนประกอบ ดังนี้ 6 คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เนื่องจากนักบัญชีเป็นผู้รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินขององค์กรธุรกิจ...
เรื่องของระบบบัญชี นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนละเอียดอ่อน และคิดว่าหากไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องบัญชีมาก่อนก็เป็นเรื่องที่ยากต่อความเข้าใจ ซึ่งความจริงแล้วระบบบัญชีหรือการจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หลักบัญชีหรือการจัดทำบัญชีคืออะไร เมื่อรู้แล้ว สิ่งที่จะต้องความเข้าใจต่อไปก็คือ “การบัญชีเบื้องต้น”...