หน้าแรก บัญชีเบื้องต้น

บัญชีเบื้องต้น

การจัดทำบัญชีขององค์กรธุรกิจต่างๆ แม้ว่าจะมีมาตรฐานการบัญชีเป็นหลักปฏิบัติ แต่ระบบบัญชีที่นำมาใช้กับธุรกิจก็มีความแตกต่างกัน และต้องเลือกระบบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจนั้นๆ ผู้ประกอบการควรเลือกระบบการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจอย่างไร มีคำแนะนำสำหรับเรื่องนี้ การบัญชีและการจัดการ สำหรับองค์กรธุรกิจ การจัดทำบัญชีหรือหลักบันทึกรายการทางบัญชีมาตรฐานการบัญชี แบ่งออกเป็น 2...
การจัดทำบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรธุรกิจทุกประเภท การเรียนรู้หลักบัญชีเบื้องต้น คือปัจจัยความสำเร็จของนักธุรกิจ เพราะนอกจากสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของกิจการแล้ว การเรียนรู้ระบบบัญชีเบื้องต้นยังทำให้ทราบสถานะของธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลมาปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจให้ทันต่อการแข่งขัน ความหมายของการบัญชี การบัญชี หรือ Book Keeping...
เรื่องของระบบบัญชี นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนละเอียดอ่อน และคิดว่าหากไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องบัญชีมาก่อนก็เป็นเรื่องที่ยากต่อความเข้าใจ ซึ่งความจริงแล้วระบบบัญชีหรือการจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หลักบัญชีหรือการจัดทำบัญชีคืออะไร เมื่อรู้แล้ว สิ่งที่จะต้องความเข้าใจต่อไปก็คือ “การบัญชีเบื้องต้น”...
ในสังคมยุค Digital ที่ข้อมูลการสื่อสารเชื่อมต่อถึงกันผ่านโลกออนไลน์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในทุกๆด้าน ทั้งการคำนวณการบันทึกข้อมูลและการจัดทำบัญชี โดยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานบัญชี หรือที่เรียกว่า “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์” เป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลในกระดาษมาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์...
การทำธุรกิจหรือประกอบกิจการใดๆระบบบัญชีหรือการจัดทำบัญชีถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงาน ความหมายของคำว่า ระบบบัญชีก็คือแบบแผนของการปฏิบัติงานทางการบัญชีเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน การจดบันทึกบัญชี การจำแนกประเภทบัญชี การกำหนดแบบพิมพ์เอกสารและสมุดบัญชี ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำระบบบัญชีเหล่านี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีมาตรฐานการบัญชีเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี คืออะไร มาตรฐานการบัญชี...