ประชาคมอาเซียน คือ ที่มีทั้งหมด 10 ประเทศ ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ นั้นก็คือ ไทย มาเลเซีย...
3 ขั้นตอน ทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ เชื่อว่าเป้าหมายของนักธุรกิจออนไลน์ทุกคนอยู่ที่ยอดจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ เพราะเมื่อมียอดสั่งซื้อจำนวนมากผลตอบแทนหรือผลกำไรที่จะได้รับก็มากเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกัน 3 ขั้นตอนทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ คือเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้นักธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์ และได้ตามเป้าหมายธุรกิจที่ต้องการได้ไม่ยาก ขั้นตอนทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ การตลาดออนไลน์ ถือได้ว่าเป็นวิธีทำการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว...
ปัจจุบันสื่อโฆษณาเข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน แตกต่างจากในอดีตที่สื่อโฆษณาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจมากกว่า เพราะการโฆษณามีบทบาทในการส่งเสริมด้านการตลาด เป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจและทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ความหมายและบทบาทของสื่อโฆษณาคืออะไร เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน สื่อโฆษณา คืออะไร การโฆษณา หมายถึง...
ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจทุกประเภทเกิดจากองค์ประกอบหลายส่วน การจัดวางระบบการเงินและการบัญชีเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะนอกจากจะทำให้เราทราบสถานะของกิจการว่ามีผลกำไรขาดทุนหรือไม่อย่างไร การจัดทำบัญชีและการเงินยังช่วยให้เราทราบข้อมูลของกิจการ เช่น ทราบจำนวนทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนที่นำมาลงทุนทำให้เรารู้ว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้นมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น นอกจากที่กล่าวมาแล้วการเงินและการบัญชียังมีผลต่อการทำธุรกิจอีกหลายส่วน...
การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร ?      SWOT คือเครื่องมือการบริหารที่นำมาใช้วิเคราะห์สภาพ แวดล้อม วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร เพื่อประเมินสถานการณ์...