ว่าด้วยเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้าหรือผู้กู้เพื่อเป็นผลตอบแทนจากการให้บริการซึ่งส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเรียกเก็บคิดในอัตราร้อยละต่อปี ประเภทของอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปเรื่องของ “อัตราดอกเบี้ย”  ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยสินเชื่อจากลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยคงที่...
ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะคำว่าเทคโนโลยีหมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ยังมีอีกหนึ่งประโยคที่ได้ยินกันอยู่เสมอ และนิยมใช้ควบคู่กับคำว่าเทคโนโลยี นั้นก็คือ คำว่า...
กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย (Place Strategy) อักษร P ตัวที่3 ของกลยุทธ์การตลาด 8P ถือเป็น...
การจัดการ หมายถึง เป็นคำที่นิยมใช้เกี่ยวกับการทำธุรกิจซึ่งต่างจากคำว่าการบริหารที่ดำเนินงาน การจัดการ หรือปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในบางครั้งอาจใช้คำว่าการบริหารจัดการสำหรับคำว่าการจัดการส่วนใหญ่นิยมใช้ในภาคธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก คำว่าการจัดการหมายถึง อะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กรธุรกิจ im2market มีคำตอบ การจัดการ...
สังคมในยุคดิจิตอลที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในทุกๆด้าน การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อให้ทุกองค์กรก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และส่วนประกอบที่สำคัญของเว็บไซต์ ก็คือ โปรแกรมที่เพื่อไว้จัดทำ หรือ CMS นั้นเอง CMS คืออะไร? CMS...