ความสุขสงบของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่วนหนึ่งมาจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเป็นความชอบธรรม หรือมีคุณธรรมของคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมนิยมใช้คู่กันเสมอ หรือใช้ควบคู่กันไปเป็นคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม หมายถึง สำหรับความหมายของคำว่าคุณธรรม มีผู้ให้นิยามความหมายไว้ ดังนี้ พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน 2542ได้ให้ความหมายไว้ว่า...
ความหมายกว้างๆ ของคำว่า “การบริการ” ก็คือ การกระทำหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมายที่บุคคลหรือองค์กรนั้นต้องการ เนื่องจากผลสำเร็จของการบริการขึ้นอยู่กับ “ความพึงพอใจ” ซึ่งเป็นเรื่องของ “ความรู้สึก”...
ค่านิยม หมายถึง ? ความหมายของคำว่า “ค่านิยม” มีผู้รู้หรือนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ ค่านิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ความคิด...
การกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจถึงแม้แผนงานคือการคาดการณ์อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดแนวในการดำเนินงาน ไม่ใช่คู่มือที่นำไปปฏิบัติตามนั้นแล้วจะต้องประสบผลสำเร็จ เพราะยังต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆที่ต้องนำมาเป็นส่วนประกอบและเป็นตัวช่วยในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การนำ 7s McKinsey มาเป็นกรอบแนวคิดในการนำแผนไปสู่การ ปฏิบัติคือกลยุทธ์หนึ่ง...
การบริหารงานภายในองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรธุรกิจ มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจจำเป็นที่จะต้องชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจึงต้องนำวิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในกระบวนการบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้ในองค์กรมากที่สุด การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ความหมาย การจัดการเชิงกลยุทธ์...