C2 (Customer) ในกลยุทธ์ 3C ซึ่งหมายถึงการแข่งขัน กล้าเสี่ยง กล้าลงทุน และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ สิ่งสำคัญในกลยุทธ์...
กระแสการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจทุกประเภทและทุก  ขนาดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจออนไลน์ที่ต้องนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการวางแผนด้านการตลาด กลยุทธ์ 3C ที่ประกอบด้วย “Company- Customer- Competitor”...
ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอเรื่อง 8P และความหมายในเบื้องต้นแล้ว ครั้งนี้ ผมจะจับ 4P ที่คนไทยรู้จัก และ มักนำมาใข้เป็นกลยุทธ์เริ่มต้นกันมากที่สุด...
กลยุทธ์การใช้พลัง (Power Strategy) หรืออักษร P ตัวสุดท้ายในกลยุทธ์8P พลังก็คืออำนาจการต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าซึ่งจะทำให้เกิดข้อเสนอที่ดีที่สุดในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามกรอบของธุรกิจได้อย่างลงตัว อักษร P...
บทความนี้ผมจะมารีวิวเว็บร้านค้าออนไลน์ที่อยู่อันดับ 1 ใน google คิดว่าคนหลายคนเห็นชื่อก็ต้องร้อง อ่ออออ กันไม่มากก็น้อย นั้นก็คือ Lnwshop...