กฏหมายลิขสิทธิ์ ประเทศไทย ปรับตัวได้ อยู่ง่าย อนาคตไกล ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญ กับคำว่า " ลิขสิทธิ์ "...
ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจจะพลิกผัน แต่คนก็ยังต้องรับประทานอาหารทุกวัน ดังนั้น จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า อย่างไรเสีย ธุรกิจอาหาร ก็ยังคงอยู่ได้ตลอดไป ธุรกิจอาหาร สามารถทำได้ทั้ง...
การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์  ตอนที่ 1 พัฒนาการแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทำให้เกิดระบบที่ซับซ้อนและมีการบริหารรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากโครงสร้างเดิม ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ยังเอื้อต่อการ   บริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึง  กระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการแสดงความคิดเห็น ...
ธุรกิจเครือข่าย หรือ Multi-level Marketing หรือ MLM คืออะไร บางครั้งธุรกิจเครือข่ายก็แฝงอยู่ในธุรกิจขายตรง และสับสนกับแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจเครือข่าย...
ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป มีธุรกิจประเภทการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการเป็นต้น และอาจรวมถึงการร่วมทุนกับต่างประเทศ เป็นการร่วมลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ ฯลฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ เกิดขึ้นเนื่องจาก...