ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจจะพลิกผัน แต่คนก็ยังต้องรับประทานอาหารทุกวัน ดังนั้น จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า อย่างไรเสีย ธุรกิจอาหาร ก็ยังคงอยู่ได้ตลอดไป ธุรกิจอาหาร สามารถทำได้ทั้ง...
หัวใจของธุรกิจบริการอยู่ที่การบริหารความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีตัวสินค้าที่จับต้องได้มาเกี่ยวข้อง แต่บางครั้งในธุรกิจบริการเองก็เข้าไปปนเปกับธุรกิจประเภทอื่นด้วย  แบ่งประเภทตามความพึงพอใจ 1. ความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา ธุรกิจบริการกลุ่มนี้เน้นเรื่องให้ความรู้ทั้งความรู้หลัก และความรู้รอบตัว เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันติวเตอร์ 2....
ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป มีธุรกิจประเภทการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการเป็นต้น และอาจรวมถึงการร่วมทุนกับต่างประเทศ เป็นการร่วมลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ ฯลฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ เกิดขึ้นเนื่องจาก...
สิ่งที่ต้องการจากการทำงานเลี้ยงชีพคือ รายได้ ไม่ว่าจะทำงานเป็นลูกจ้างหรือเจ้าของกิจการ แต่เชื่อว่าทุกคนในโลกนี้อยากมีอิสระ ไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้อื่น แต่การทำงานให้ผู้อื่นนั้น แม้จะมีความมั่นคงในแง่ของรายได้ แต่จะขาดในส่วนที่ต้องการคือ ความมีอิสระ...
ธุรกิจสปา ดูเหมือนจะมีพัฒนาการจากการนวดแบบผ่อนคลายที่มีรูปแบบมากขึ้น ทำให้เป็นธุรกิจมีระดับ มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ธุรกิจสปา ธุรกิจที่โตเร็ว สืบเนื่องมาจากการเติบโตขึ้นของสังคมคนเมืองที่ตกอยู่ในสภาวะต้องแข่งขันกันในทุกโมเมนต์ของชีวิต ความเป็นอยู่ การเดินทาง การศึกษา การทำงาน...