หน้าแรก คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้

ความดีงามทางสังคม ถือเป็นกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลักความจริงที่เป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข การศึกษาเรื่องจริยธรรม จึงเป็นหนึ่งในวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความดีงามทางสังคมมนุษย์ ความหมายของ จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ทำได้ในทางวินัยจนเกิดความเคยชินมีพลังใจ มีความตั้งใจแน่วแน่จึงต้องอาศัยปัญญา ...
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นิยมใช้คำว่า “พัฒนาการ” หรือพัฒนาการของสิ่งต่างๆ ซึ่งความหมายของพัฒนาการได้มีนักวิชาการ ได้ให้นิยามความหมายไว้อย่างหลากหลายตามแนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างกัน พัฒนาการ หมายถึง (Development)  การเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ...
ในยุคของเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนเราก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร  การค้นคว้าหาข้อมูล หรือการค้าขายผ่านโลกออนไลน์ ทำให้สังคมออนไลน์กลายเป็นโลกเสมือนจริงที่ไม่ได้แตกต่างไปจากการใช้ชีวิตปกติทั่วไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความแตกต่างก็คือ ภาษาหรือศัพท์เฉพาะ สำหรับการใช้ในโลกออนไลน์...
การนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจหรือบริหารองค์กร ส่วนใหญ่จะต้องทำการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร แต่ปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบก็คือปัจจัยภายนอก  ซึ่งเกิดขึ้นแล้วยังทำให้องค์กรมีความเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถใช้กลยุท์การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายองค์กร จึงนำ PEST Analysis...
ความหมายของการวิจัย การวิจัย หมายถึงกระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง(คณะทำงานยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,2540) ประเภทการวิจัย การแบ่งประเภทของการวิจัย  มีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่จะใช้ในการแบ่งว่าจะยึดถือสิ่งใดเป็นเกณฑ์หรือเป็นหลัก ประเภทของการวิจัยโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ กันมีดังนี้ แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย มี 3 ประเภทได้แก่ ...