หน้าแรก คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้

ความหมายของ “ประสิทธิภาพ” นักการศึกษาและนักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ประสิทธิภาพไว้แตกต่างกัน พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายคำว่าประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทําให้เกิดผลในการงาน ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายขององค์การได้ดี...
สถิติ หมายถึง ? คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistics มีรากศัพท์มาจาก Stat...
การเขียนรายงานมีหลายรูปแบบและหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอรายงานนั้นๆ และการเขียนรายงานยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องมีการจัดวางรูปแบบและโครงสร้างของบทความให้ถูกต้อง ส่วนที่สำคัญลำดับแรกได้แก่การเขียนปกรายงาน ซึ่งการเขียนปกรายงานที่ถูกต้องควรมีรูปแบบ ดังนี้ การเขียนหน้าปกรายงาน ส่วนหน้าปกของรายงาน โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่...
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นในยุคปัจจุบัน และด้วยความทันสมัยของเครื่องมือสื่อสารที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา อาจทำให้เกิดข้อสงสัยในหลายๆกรณี เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดใช้ระบบต่างๆบนอุปกรณ์มือถือ เช่น คำว่า โรมมิ่ง...
คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย...