หน้าแรก คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้

ธรรมชาติ หมายถึง ? วิถีชีวิตของมนุษย์ ต้องพึงพาอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิต เช่นใช้เป็นแหล่งทำกิจกรรมต่างๆ เป็นแหล่งประกอบอาชีพ เป็นสถานที่พักผ่อน และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ในหลากหลายรูปแบบ มนุษย์จึงอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต...
ผู้บริหาร หมายถึง ปัจจัยความสำเร็จของการทำงานภายในองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารงานของผู้นำหรือผู้บริหาร ที่มีทักษะ มีความรู้ความสามารถในการนำพาองค์กรให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้องเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และรู้ความหมายของคำว่า “ผู้บริหาร”อย่างเข้าใจ ความหมายของคำว่า “ผู้บริหาร” ผู้บริหาร...
ตลาด หมายถึง ? ตลาด หมายถึง สถานที่ที่เป็นชุมชนหรือเป็นที่ชุมนุมเพื่อซื้อและขายสินค้า ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเป็นประจำ เป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด โดยที่ตั้งของตลาดอาจมีเพียงที่เดียว...
คำว่า “ลิขสิทธิ์” เป็นประโยคคุ้นเคยที่หลายคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นความคุ้มครองทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิทางปัญญา แต่ในความหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์รวมถึงลักษณะความคุ้มครองอาจเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจ ซึ่งความเป็นจริง คำว่า ““ลิขสิทธิ์”...
ระบบเครือข่าย หมายถึง อะไร คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆในเครือข่ายร่วมกันได้ ในส่วนของขนาดเครือข่าย มีหลายขนาดตั้งแต่การเชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองเครื่อง ซึ่งเป็นการใช้งานในองค์กรขนาดเล็ก เพื่อใช้ทำงานในบ้านหรือในบริษัทเล็กๆประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว...