หน้าแรก คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้

ความหมายกว้างๆ ของคำว่า “การบริการ” ก็คือ การกระทำหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมายที่บุคคลหรือองค์กรนั้นต้องการ เนื่องจากผลสำเร็จของการบริการขึ้นอยู่กับ “ความพึงพอใจ” ซึ่งเป็นเรื่องของ “ความรู้สึก”...
การบริหาร เป็นการลงมือกระทำหลังจากวางหลักการบริหารแล้ว ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อที่จะนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง บุคลากร วัสดุ งบประการ มาจัดการตามหลักการที่วางไว้ โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อทำให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีคำสำคัญที่คล้ายกันอยู่ 2 คำคือ...
พฤติกรรม หมายถึง ? ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาตนเอง ก็คือการเรียนรู้หรือเข้าใจพฤติกรรมของตนเองที่แสดงออกมา เนื่องจากพฤติกรรมเป็นผลที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆตลอดเวลา และพฤติกรรมที่แสดงออกมายังมีอิทธิพลต่อชีวิตของตนเองและสังคมอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการพัฒนาที่มีศักยภาพจึงนอกจากจะต้องเข้าใจลักษณะการแสดงออกของตนเองแล้ว ยังต้องเข้าใจความหมายของคำว่าพฤติกรรมอย่างถูกต้องอีกด้วย พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางของสิ่งมีชีวิตที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม...
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในความเข้าใจของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือ การปกครองที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และการดำเนินการของรัฐจำเป็นต้องถือตามมติเสียงข้างมากเป็นตัวตัดสิน สำหรับความหมายที่ถูกต้องของคำว่า “ประชาธิปไตย” มีดังนี้ ประชาธิปไตย หมายถึง คำว่า  “ประชาธิปไตย” ...
ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะคำว่าเทคโนโลยีหมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ยังมีอีกหนึ่งประโยคที่ได้ยินกันอยู่เสมอ และนิยมใช้ควบคู่กับคำว่าเทคโนโลยี นั้นก็คือ คำว่า...