หน้าแรก คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้

การบริหาร เป็นการลงมือกระทำหลังจากวางหลักการบริหารแล้ว ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อที่จะนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง บุคลากร วัสดุ งบประการ มาจัดการตามหลักการที่วางไว้ โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อทำให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีคำสำคัญที่คล้ายกันอยู่ 2 คำคือ...
เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การกระจาย การบริโภคสินค้าและบริการ หรือเป็นการศึกษากิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษย์ในการเลือกหาแนวทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ หมายถึง  เศรษฐศาสตร์ หมายถึง  ตามคำจำกัดความของนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมือง...
  ปัจจัยที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมีความสมบูรณ์พร้อม ก็คือ “เงิน” เพราะตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ เงินหมายถึง สิ่งที่สังคมยอมรับสำหรับใช้เป็นสื่อกลางในแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ใช้ในการชำระหนี้หรืออื่นๆตามต้องการ และมีมูลค่าค่อนข้างคงที่ หน้าที่และความสำคัญของเงิน ...
แนวคิดพื้นฐานการพัฒนา เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจึงต้องมีผู้นำ รวมทั้งมีการควบคุมดูแลหรือจัดระเบียบกันภายในกลุ่ม ซึ่งอาจเรียกว่าการบริหารหรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยเหตุผลนี้มนุษย์จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการพัฒนาได้ และอาจกล่าวได้ว่า ที่ไดมีกลุ่ม ที่นั้นย่อมมีการพัฒนา การพัฒนา...
คำนำ หมายถึงเนื้อหาส่วนแรกของรายงานหรือเป็นส่วนแรกของหนังสือเล่ม เขียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเขียนรายงานหรือการวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือเล่มนั้นๆดังนั้นการเขียนคำนำจึงมีอยู่หลายรูปแบบ และการเขียนคำนำในแต่ละรูปแบบควรมีลักษณะอย่างไร ศึกษาได้จากรายละเอียดและตัวอย่างต่อไปนี้ หลักในการเขียนคำนำ รายงาน การเขียนคำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านเกิดความสนใจในเนื้อหาของรายงานหรือสนใจเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้น หลักการเขียนคำนำต้องเป็นความคิดแปลกใหม่ ลักษณะเชิญชวนสร้างความสนใจแก่ผู้อ่าน โดยยึดหลักการเขียน...