ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการทำรายงานการวิจัย เพื่อกำหนดให้เป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานในองค์กร หรือเป็นการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเหตุผลสำคัญในการกำหนดให้บุคลากรต้องมีการทำวิจัย ก็เพื่อประโยชน์ในหลายๆประการ ดังนั้นผู้ที่จะต้องทำรายงานการวิจัย จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเป็นอย่างดี รูปแบบการนำเสนอผลการวิจัย 1.ดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์...
การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ ความจริงตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายกว้างๆที่อาจกล่าวได้ว่าการทำวิจัยใดๆก็ตามผู้ทำวิจัยจะมีจุดมุ่งหมายอยู่2ประการได้แก่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ และเพื่อนำผลงานการวิจัยไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ความหมายของการวิจัย การวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระเบียบ เพื่อแสวงหาคำตอบสำหรับปัญหาหรือคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่...
ความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจออนไลน์ได้กลายเป็นธุรกิจที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ของคนที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนำมาทำเป็นงานเสริมอาทิเช่นการขายสินค้าผ่าน Facebook โดยนำเสื้อผ้าหรือของใช้ที่ยังอยู่ใน สภาพดีมาโพสขาย หรือนำไปโพสฝากขายตามเว็บไซต์ลงประกาศฟรีซึ่งมีอยู่มากมาย วิธีนี้เป็นการทำธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนแต่ก็อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของตัวสินค้าการส่งสินค้าหรือการชำระเงินของลูกค้ารวมถึงรายได้ที่ได้รับอาจไม่ได้มากตามที่ต้องการ Drop ship คือการทำธุรกิจออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า...