การบริหารเชิงกลยุทธ์มีหลายรูปแบบ การวิเคราะห์ Swot (Swot คืออะไร?) คือหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารที่องค์กรต่างๆใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์หรือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กร ปัจจุบันยังมีคำว่า TOWS Matrix...
สำหรับโครงสร้างของการเขียนรายงาน บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในลำดับท้ายๆ บางครั้งอาจใช้คำว่า อ้างอิง แต่ทั้งสองคำมีลักษณะการเขียนและรูปแบบที่แตกต่างกัน บรรณานุกรม คืออะไรและมีรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องอย่างไร มาหาคำตอบจากบทความนี้ได้เลย บรรณานุกรม คืออะไร? คำว่า...
การจัดทำรายงานที่ต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล เมื่อนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบในรายงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้ว ต้องมีการเขียนอ้างอิงและระบุที่มาของข้อมูลซึ่งลักษณะการเขียนมีหลายรูปแบบ การเขียนอ้างอิง  คืออะไร? การเขียนอ้าอิงในรายงาน หรือการอ้างอิงเอกสารเอกสาร (Citations) คือการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงในการเขียนรายงาย หรือผลงานต่างๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล หรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่นำมาประกอบรายงาน...
อักษรย่อที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเห็นสัญลักษณ์หรืออักษรต่อเหล่านั้น ก็จะทำให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าหมายถึงอะไร แต่อักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับวันและเวลา เช่น Am และ pm...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ...