ยุคที่เทคโนโลยีมีมีบทบาทสำคัญ และยังเกี่ยวข้องอยู่กับการดำเนินชีวิตของคนเราในหลายๆด้าน ความทันสมัยหรือความเป็นสากลของระบบต่างๆ เช่น ระบบสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร หรือแม้แต่การทำธุรกรรมการการเงินเช่นการฝากถอนหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ทำให้มีประโยคหรือคำศัพท์หลายๆคำที่นิยมใช้ทับศัพท์ เช่น...
การทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน หรือการขอสินเชื่อ การทำบัตรเครดิต และการซื้อสินค้าผ่อนส่ง สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นต่อสถาบันการเงินหรือแสดงต่อผู้ประกอบการเพื่อใช้ประกอบเอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติ ก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญีเงินฝากธนาคารหรือ Statement คำว่า...
การนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจหรือบริหารองค์กร ส่วนใหญ่จะต้องทำการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร แต่ปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบก็คือปัจจัยภายนอก  ซึ่งเกิดขึ้นแล้วยังทำให้องค์กรมีความเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถใช้กลยุท์การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายองค์กร จึงนำ PEST Analysis...
การบริหารองค์กรหรือการบริหารธุรกิจ ปัจจัยสู่ความสำเร็จทำให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือรูปแบบการบริหารที่นำมาใช้  และการกำหนดกฎยุทธ์ต่างๆยังขึ้นอยู่กับศักยภาพของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  SWOT Analysis (Swot คืออะไร?)คือเครื่องมือวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก SWOT Analysis...
การลงทุน คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างผลกำไรหรือบริหารจัดการทำให้เกิดผลตอบแทนตามที่วางแผนหรือคาดหวังเอาไว้ แต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแม้ว่านักบริหารที่ดีจะมีการวางแผนและวิเคราะห์การลงทุนไว้แล้วก็ตาม ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกกันว่า AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ มาเป็นตัวช่วยทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงน้อยลง AI หรือ...