หน้าแรก การบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

ความไว้วางใจถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะจากความหมายของ “ความไว้วางใจ” ที่มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้หลากหลายแต่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความคาดหวังต่อบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจได้ ในการบริหารองค์กรความไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรทำให้บุคลากรคงอยู่และทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป ...
ความหมายของการบริหารธุรกิจ      การบริหาร  คือ ? วาร์เรน บี. บราวน์ (Warren B.Brown)...
การบริหารงานบุคคล ตอน การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันหรือการทำงานเป็นทีม มีความสำคัญมากสำหรับการบริหารงานบุคคล เพราะนอกจากจะได้ความคิดที่หลากหลายและสามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมยังทำให้ผู้บริหารได้ทั้งงานและได้ทั้งคนที่มีคุณภาพ การทำงานเป็นทีม ในการทำงานเป็นทีม หมายถึงการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน แต่ทุกคนในทีมต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีมก็คือบุคคลในทีมหรือสมาชิกในกลุ่มหากทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ...
การเขียนแผนธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆหรือผู้ที่กำลังเริ่มก่อตั้งกิจการ เพราะนอกจากการเขียนแผนธุรกิจจะเป็นตัวกำหนดกรอบ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาเป็นทุนในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร เรามาดูกัน แผนธุรกิจ...
การบริหารงานบุคคล ตอน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาทั้งคนและงานให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน การเพิ่มพูนพนักงานให้มีคุณภาพ และการรักษาคนเก่งเอาไว้ในองค์กร ซึ่งการบริหารงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคต่างๆหรือที่เรียกว่า “เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล”...