หน้าแรก การบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินลงทุนในการทำธุรกิจ และหากต้องการผลตอบแทนหรือมีกำไรจำนวนมากก็ต้องเลือกธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งก็มีผลต่อการลงทุนที่ต้องมีมูลค่าสูงตามไปด้วย และเมื่อลงทุนไปแล้วก็อาจไม่ประสบความสำเร็จเพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา วิธีสร้างรายได้ ด้วยการหางานขายที่ไม่ต้องลงทุน คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ในยุคนี้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ที่ทำให้มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย...
การบริหารงานบุคคล ตอน หัวใจของการทำงาน การเป็นผู้บริหารองค์กรหรือสวมบทบาทในฐานะนักบริหารโดยเฉพาะการบริหารองค์กรธุรกิจนอกจากผู้ทำหน้าที่บริหารจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นักบริหารที่ดียังต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และด้านทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารงานบุคคล ซึ่งความแตกต่างระหว่างพนักงานทั้งในด้านความรู้ความถนัด และความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนถือเป็นหัวใจของการทำงาน ที่หัวหน้าหรือผู้บริหารสามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานได้ การบริหารงาน...
การเขียนแผนธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆหรือผู้ที่กำลังเริ่มก่อตั้งกิจการ เพราะนอกจากการเขียนแผนธุรกิจจะเป็นตัวกำหนดกรอบ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาเป็นทุนในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร เรามาดูกัน แผนธุรกิจ...
ความไว้วางใจถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะจากความหมายของ “ความไว้วางใจ” ที่มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้หลากหลายแต่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความคาดหวังต่อบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจได้ ในการบริหารองค์กรความไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรทำให้บุคลากรคงอยู่และทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป ...
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ หากพูดตามหลักวิชาการก็คือความสำเร็จที่มาจากปัจจัยภายนอก และความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายในทั้งสองปัจจัยมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการบริหารหรือการจัดการ แต่ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับคำว่าการบริหารหรือการจัดการ เรามาศึกษาปัจจัยความสำเร็จในแต่ละด้านกันก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดจากภายนอก เช่น 1. การแข่งขันที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายและสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้ด้วยกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ 2. ภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้บริหารสามารถควบคุมสถานการณ์และปรับปรุงแผนธุรกิจของตนเองให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 3. เทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารที่รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดจากภายใน...