หน้าแรก การบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นการทำธุรกิจจะมีเทคนิคและแนวทางการเริ่มต้นวางแผนอย่างไร?   สำหรับรูปแบบในการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นเราขอแนะนำเทคนิคเริ่มต้นด้วยการดำเนินการ 5 เทคนิคที่เราจะแนะนำกันในวันนี้สำหรับใครที่คิดอยากจะเริ่มต้นธุรกิจ เอา 5 เทคนิคนี้ไปใช้รับรองได้ว่าท่านนั้นจะสามารถสร้างธุรกิจที่เป็นของท่านเองและจะลดปัญหาที่จะตามมากับธุรกิจของท่าได้อย่างแน่นอน เทคนิคแรก...
ความหมายของการบริหารธุรกิจ      การบริหาร  คือ ? วาร์เรน บี. บราวน์ (Warren B.Brown)...
กลยุทธ์ก็คือรูปแบบหรือแผนการดำเนินงานที่รวบรวมเอาเป้าหมาย หรือนโยบายหลักเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีขั้นตอนที่สำคัญได้แก่การกำกับ หรือควบคุมให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งก็คือกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ นั้นเอง ลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือกระบวนการบริหารที่มีความต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุกแผนก หรือทุกหน่วยงานในองค์กร ลักษณะการบริหารจึงแยกออกเป็น...
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ หากพูดตามหลักวิชาการก็คือความสำเร็จที่มาจากปัจจัยภายนอก และความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายในทั้งสองปัจจัยมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการบริหารหรือการจัดการ แต่ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับคำว่าการบริหารหรือการจัดการ เรามาศึกษาปัจจัยความสำเร็จในแต่ละด้านกันก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดจากภายนอก เช่น 1. การแข่งขันที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายและสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้ด้วยกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ 2. ภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้บริหารสามารถควบคุมสถานการณ์และปรับปรุงแผนธุรกิจของตนเองให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 3. เทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารที่รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดจากภายใน...
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประโยชน์ของการบริการเชิงกลยุทธ์ 3/3 การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวไว้ในบทความตอนที่ 1 ว่าเป็นแผนที่สู่ความสำเร็จนั้น เพราะเป็นกระบวนการบริหารที่เอื้อประโยชน์มากมายต่อองค์กร หรืออาจกล่าวได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับไม่ใช่เพียงผลกำไรจากการดำเนินการเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถก่อให้เกิดผลกำไรตามมาภายหลัง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในด้านต่างๆ...