หน้าแรก การบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

การบริหารงานบุคคล ตอน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาทั้งคนและงานให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน การเพิ่มพูนพนักงานให้มีคุณภาพ และการรักษาคนเก่งเอาไว้ในองค์กร ซึ่งการบริหารงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคต่างๆหรือที่เรียกว่า “เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล”...
ปัจจุบันการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินลงทุนในการทำธุรกิจ และหากต้องการผลตอบแทนหรือมีกำไรจำนวนมากก็ต้องเลือกธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งก็มีผลต่อการลงทุนที่ต้องมีมูลค่าสูงตามไปด้วย และเมื่อลงทุนไปแล้วก็อาจไม่ประสบความสำเร็จเพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา วิธีสร้างรายได้ ด้วยการหางานขายที่ไม่ต้องลงทุน คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ในยุคนี้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ที่ทำให้มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย...
ความหมายของการบริหารธุรกิจ      การบริหาร  คือ ? วาร์เรน บี. บราวน์ (Warren B.Brown)...
การบริหารงานบุคคล ตอน การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันหรือการทำงานเป็นทีม มีความสำคัญมากสำหรับการบริหารงานบุคคล เพราะนอกจากจะได้ความคิดที่หลากหลายและสามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมยังทำให้ผู้บริหารได้ทั้งงานและได้ทั้งคนที่มีคุณภาพ การทำงานเป็นทีม ในการทำงานเป็นทีม หมายถึงการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน แต่ทุกคนในทีมต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีมก็คือบุคคลในทีมหรือสมาชิกในกลุ่มหากทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ...
การบริหารเชิงกลยุทธ์ - แผนที่สู่ความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่ จะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบเท่าที่กิจการนั้นๆยังคงดำเนินอยู่ การวิเคราะห์เชิงวิชาการต่างๆจึงถูกนำมาดัดแปลงและถ่ายทอดสู่การกระทำ หรือนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การคิดและการกระทำเชิงกลยุทธ์ จึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารที่มุ่งหวังความสำเร็จ...