หน้าแรก การบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประโยชน์ของการบริการเชิงกลยุทธ์ 3/3 การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวไว้ในบทความตอนที่ 1 ว่าเป็นแผนที่สู่ความสำเร็จนั้น เพราะเป็นกระบวนการบริหารที่เอื้อประโยชน์มากมายต่อองค์กร หรืออาจกล่าวได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับไม่ใช่เพียงผลกำไรจากการดำเนินการเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถก่อให้เกิดผลกำไรตามมาภายหลัง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในด้านต่างๆ...
ปัจจุบันการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินลงทุนในการทำธุรกิจ และหากต้องการผลตอบแทนหรือมีกำไรจำนวนมากก็ต้องเลือกธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งก็มีผลต่อการลงทุนที่ต้องมีมูลค่าสูงตามไปด้วย และเมื่อลงทุนไปแล้วก็อาจไม่ประสบความสำเร็จเพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา วิธีสร้างรายได้ ด้วยการหางานขายที่ไม่ต้องลงทุน คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ในยุคนี้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ที่ทำให้มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย...
การบริหารเชิงกลยุทธ์ - แผนที่สู่ความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่ จะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบเท่าที่กิจการนั้นๆยังคงดำเนินอยู่ การวิเคราะห์เชิงวิชาการต่างๆจึงถูกนำมาดัดแปลงและถ่ายทอดสู่การกระทำ หรือนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การคิดและการกระทำเชิงกลยุทธ์ จึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารที่มุ่งหวังความสำเร็จ...
การบริหารงานบุคคล ตอน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาทั้งคนและงานให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน การเพิ่มพูนพนักงานให้มีคุณภาพ และการรักษาคนเก่งเอาไว้ในองค์กร ซึ่งการบริหารงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคต่างๆหรือที่เรียกว่า “เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล”...
การบริหารงานบุคคล ตอน การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันหรือการทำงานเป็นทีม มีความสำคัญมากสำหรับการบริหารงานบุคคล เพราะนอกจากจะได้ความคิดที่หลากหลายและสามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมยังทำให้ผู้บริหารได้ทั้งงานและได้ทั้งคนที่มีคุณภาพ การทำงานเป็นทีม ในการทำงานเป็นทีม หมายถึงการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน แต่ทุกคนในทีมต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีมก็คือบุคคลในทีมหรือสมาชิกในกลุ่มหากทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ...