สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นการทำธุรกิจจะมีเทคนิคและแนวทางการเริ่มต้นวางแผนอย่างไร?   สำหรับรูปแบบในการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นเราขอแนะนำเทคนิคเริ่มต้นด้วยการดำเนินการ 5 เทคนิคที่เราจะแนะนำกันในวันนี้สำหรับใครที่คิดอยากจะเริ่มต้นธุรกิจ เอา 5 เทคนิคนี้ไปใช้รับรองได้ว่าท่านนั้นจะสามารถสร้างธุรกิจที่เป็นของท่านเองและจะลดปัญหาที่จะตามมากับธุรกิจของท่าได้อย่างแน่นอน เทคนิคแรก...
ความไว้วางใจถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะจากความหมายของ “ความไว้วางใจ” ที่มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้หลากหลายแต่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความคาดหวังต่อบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจได้ ในการบริหารองค์กรความไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรทำให้บุคลากรคงอยู่และทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป ...
ปัจจัยความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจออนไลน์ที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความตอนที่ 1 ก็คือ ความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยมีองค์ประกอบสำคัญก็คือการบริหารที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จ การศึกษาความหมายและหลักการบริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสูงเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การบริหาร ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า ...
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ หากพูดตามหลักวิชาการก็คือความสำเร็จที่มาจากปัจจัยภายนอก และความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายในทั้งสองปัจจัยมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการบริหารหรือการจัดการ แต่ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับคำว่าการบริหารหรือการจัดการ เรามาศึกษาปัจจัยความสำเร็จในแต่ละด้านกันก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดจากภายนอก เช่น 1. การแข่งขันที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายและสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้ด้วยกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ 2. ภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้บริหารสามารถควบคุมสถานการณ์และปรับปรุงแผนธุรกิจของตนเองให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 3. เทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารที่รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดจากภายใน...