หน้าแรก การบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประโยชน์ของการบริการเชิงกลยุทธ์ 3/3 การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวไว้ในบทความตอนที่ 1 ว่าเป็นแผนที่สู่ความสำเร็จนั้น เพราะเป็นกระบวนการบริหารที่เอื้อประโยชน์มากมายต่อองค์กร หรืออาจกล่าวได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับไม่ใช่เพียงผลกำไรจากการดำเนินการเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถก่อให้เกิดผลกำไรตามมาภายหลัง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในด้านต่างๆ...
กลยุทธ์ก็คือรูปแบบหรือแผนการดำเนินงานที่รวบรวมเอาเป้าหมาย หรือนโยบายหลักเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีขั้นตอนที่สำคัญได้แก่การกำกับ หรือควบคุมให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งก็คือกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ นั้นเอง ลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือกระบวนการบริหารที่มีความต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุกแผนก หรือทุกหน่วยงานในองค์กร ลักษณะการบริหารจึงแยกออกเป็น...
การบริหารเชิงกลยุทธ์ - แผนที่สู่ความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่ จะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบเท่าที่กิจการนั้นๆยังคงดำเนินอยู่ การวิเคราะห์เชิงวิชาการต่างๆจึงถูกนำมาดัดแปลงและถ่ายทอดสู่การกระทำ หรือนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การคิดและการกระทำเชิงกลยุทธ์ จึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารที่มุ่งหวังความสำเร็จ...
การเขียนแผนธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆหรือผู้ที่กำลังเริ่มก่อตั้งกิจการ เพราะนอกจากการเขียนแผนธุรกิจจะเป็นตัวกำหนดกรอบ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาเป็นทุนในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร เรามาดูกัน แผนธุรกิจ...
ปัจจุบันการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินลงทุนในการทำธุรกิจ และหากต้องการผลตอบแทนหรือมีกำไรจำนวนมากก็ต้องเลือกธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งก็มีผลต่อการลงทุนที่ต้องมีมูลค่าสูงตามไปด้วย และเมื่อลงทุนไปแล้วก็อาจไม่ประสบความสำเร็จเพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา วิธีสร้างรายได้ ด้วยการหางานขายที่ไม่ต้องลงทุน คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ในยุคนี้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ที่ทำให้มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย...