ความหมายของแผนการตลาด                 แผนการตลาด  หรือ  Marketing  Plan  หมายถึง  เอกสารที่สรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมดซึ่งอธิบายการกำหนดทิศทางหรือแนวทาง วิเคราะห์สถานการณ์  กลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ...
ความหมายของ การตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์  หรือ online  market คือ การทำการตลาดโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นการทำการตลาดนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นโดยวิธีต่างๆโดยการนำสินค้าไปเผยแผ่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และสนใจทำให้เข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด วิธีขายของออนไลน์...
ส่วนผสมทางการตลาดที่นิยมนำมาเป็นเครื่องมือหรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการซึ่งหลักการใช้ก็คือการวางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการทำธุรกิจมีองค์ประกอบสำคัญก็คือ สินค้าหรือบริการ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร...
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีปัจจัยหลักมาจากการแผนการตลาดที่ดี นั้นก็คือการนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการวางแผนเพื่อกระตุ้นยอดขายหรือทำให้ธุรกิจมีความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การส่งเสริมการขาย หรือ sales promotion มีบทบาทสำคัญมากในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูง เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้นำให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างและสามารถเอาชนะคู่แข่งขันหรือแบ่งพื้นที่การตลาดมาได้บ้างไม่มากก็น้อย การส่งเสริมการขาย คืออะไร การส่งเสริมการขายคือ...
ในการทำธุรกิจ นักธุรกิจหรือนักการตลาดที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ทางการตลาด ที่มีผู้คิดค้นหรือบัญญัติคำใหม่ๆขึ้นมาใช้เสมอ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงและความเจริญของเทคโนโลยีทำให้มีมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นแม้แต่กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีการพัฒนาหรือมีการนำเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ซึ่ง im2market เคยนำเสนอไปบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาหาความหมายของคำว่า...