หน้าแรก การตลาด

การตลาด

ความสำคัญของการตลาด หรือ  The Importance of Marketing เราสามารถแบ่งแยกออกเป็นความสำคัญได้ 3 ทาง...
การโฆษณาสินค้ามีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ หรือสามารถทำให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว เพราะนอกจากจะเป็นการโน้มน้าวให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการแล้ว เนื้อหาจากโฆษณาที่สร้างสรรค์ยังทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์สินค้าได้อย่างยาวนาน ตัวอย่างโฆษณาสินค้า ที่ดี เนื้อหาของโฆษณาที่ดีไม่เพียงทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการเท่านั้น แต่ควรมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นทำให้เกิดความไว้วางใจต่อบริษัทหรือผู้ผลิต ตัวอย่างโฆษณาสินค้าที่ดีต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1. มีเหตุผล...
หน้าที่ถือว่ามีบทบาททางมากที่จะทำให้สินค้าหรือบริการส่งต่อจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้หรือผู้บริโภค ซึ่งหน้าที่หลักของนั้นสามารถจำแนกได้ออกเป็น  8 หน้าที่ด้วยกัน  ได้แก่ สารสนเทศทางและวิจัยตลาด ( Marketing  Information...
ความหมายของแผนการตลาด                 แผนการตลาด  หรือ  Marketing  Plan  หมายถึง  เอกสารที่สรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมดซึ่งอธิบายการกำหนดทิศทางหรือแนวทาง วิเคราะห์สถานการณ์  กลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ...
การตลาดมีกลยุทธ์มากมายที่จะสามารถเป็นสื่อให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์  ซึ่งสื่อโฆษณาก็เช่นเดียวกัน เป็นกลยุทธ์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ในปัจจุบันสื่อโฆษณาสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้และเป็นที่รู้จักจะแบ่งออกเป็นต่อไปนี้  ได้แก่ หนังสือพิมพ์ (Newspaper)  ข้อดี :...